طیف های رنگی

قالب فروشگاهی پیشرفته باسل
خطی

از بالا به پایین

خطی

از چپ به راست

دایره ای شکل

مرکز

دایره ای شکل

از چپ به راست

دایره ای شکل

از مرکز به پایین

دایره ای شکل

از پایین

خطی

ملایم از بالا